© Kompas West


Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.


I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: H.J. Folkersma

BIG-registraties: 19913551225

Basisopleiding: Doctoraal gezondheidszorgpsychologie (GGZ)

AGB-code persoonlijk: 94007203


Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Psychologiepraktijk Kompas West

E-mailadres: info@kompaswest.nl

KvK nummer: 61656542

Website: kompaswest.nl

AGB-code praktijk: 94061350


2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz


3. Aandachtsgebieden

Cliënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:

Gevoelens van onzekerheid;

angst- of paniekklachten;

gevoelens van schuld of somberheid;

verlieservaringen; slaapproblemen;

traumatische ervaringen;

lichamelijke spanningsklachten;

relatieproblemen;

begeleiding bij een scheiding;

werkgerelateerde spanningen;

reïntegratiebegeleiding.


4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en

BIGregistraties van regiebehandelaren):


Medewerker 1

Naam: drs. H.J. Folkersma

BIG-registratienummer: 19913551225


5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten


5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met:

Huisartsenpraktijk Speelman en Vrolijk, Zierikzee

Huisartsenpraktijk Bruinisse

Huisartsenpraktijk Kop van 't eiland, locatie Ouddorp

Huisartsenpraktijk de Waag Brouwershaven

GZ-psycholoog Eveline Sterk 39014972825


5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de cliënt

daarvoor geen toestemming geeft:

Afspraken met huisartsenpraktijken m.b.t. verwijzing, terug- en doorverwijzing, consultatie en medicatie. Contacten met collega-psychologen in het kader van intervisie, consultatie en waarneming.


5d. Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crisis terecht bij de huisartsenpost. Binnen het postcodegebied waar mijn praktijk is gevestigd, zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt met de huisartsen. Cliënten worden van deze afspraak op de hoogte gesteld.


5e.Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Verwijzing naar de crisisdienst verloopt via de huisarts. Cliënten melden zich in geval van crisis daarom altijd eerst bij de huisarts.


6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ja, met de meeste zorgverzekeraars.


7. Behandeltarieven

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website.


De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: http://kompaswest.nl/individuele-behandeling


8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van het NIP

Link naar website:

https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/


9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn Cliënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij.

Opmerkingen en klachten over de behandeling kunnen cliënten per mail of brief bij mij indienen en worden in eerste instantie met mij besproken. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de cliënt zich tot de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging NVRgZ wenden. Patiënt wordt van deze procedure op de hoogte gesteld bij de intake; de klachtenregeling is ook terug te vinden op mijn website.


Link naar website:

http://kompaswest.nl/werkwijze


9b. Mijn cliënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

Geschillencommissie van het NVGzP.

Link naar website:

https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2017/09/klachtenregeling-NVGzP-clienten.pdf


10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij: Drs. Eveline Sterk, GZ-psycholoog.


10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens

overlijden of andere calamiteiten.


II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk

doorloopt


11. Wachttijd voor intake en behandeling

Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.


Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://kompaswest.nl/


12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:

Aanmelding kan telefonisch of via aanmeldformulier website. Na aanmelding neem ik dezelfde dag contact met u op en kan u dan info geven over wachttijden, over de te volgen procedure etc. In mijn éénmanspraktijk doe ik zelf de intake en aansluitend de behandeling. Heeft u vragen of wilt u een overleg, dan kunt u dit kenbaar maken door mij te mailen, een whatsapp- of sms bericht te sturen. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.


12b. Ik verwijs de cliënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid).


13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: H.J. Folkersma

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen


14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de cliënt opgesteld door

Naam: H.J. Folkersma

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen


14b. Het aanspreekpunt voor de cliënt tijdens de behandeling is

Naam: H.J. Folkersma

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen


14c. De cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de cliënt)


14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft.


14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Samen met cliënt wordt een behandelplan opgesteld, wat ondertekend wordt door de cliënt (bij aanvang van de behandeling). Tussentijds wordt het plan geëvalueerd en zonodig bijgesteld.


14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk gemonitord d.m.v. tussentijdse evaluatie van het behandelplan en d.m.v. een ROM-meting.


14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG).

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl


14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,

doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor in de 4de, 7de en 11de zitting.


14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

De tevredenheid van mijn cliënten wordt besproken bij de tussentijdse evaluatie en bij het afsluiten van de behandeling d.m.v. de CQI, afgenomen m.b.v. de ROM.


15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen


15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt.


15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.


16. Omgang met cliëntgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.


16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle)


16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS


III. Ondertekening

Naam: H.J. Folkersma

Plaats: Dreischor

Datum: 31-07-2017

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.