© Kompas West


Privacy policy

Psychologiepraktijk Kompas West, gevestigd te Dreischor en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61656542, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologiepraktijk Kompas West omgaat met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).


1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt:

a. patiënten of cliënten

b. bezoekers van kompaswest.nl


2. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologiepraktijk Kompas West verwerkt persoonsgegevens die:

a. betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.

Dit is inclusief vragenlijsten in het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM);

b. met toestemming van betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.


3. Doeleinden verwerking

Psychologiepraktijk Kompas West verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst;

b. de declaratie voor verrichte werkzaamheden.


4. Rechtsgrond

Psychologiepraktijk Kompas West verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op het sluiten van- een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeraars;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren.


5. Verwerkers

Psychologiepraktijk Kompas West schakelt ten behoeve van de declaraties dienstverleners (verwerkers) in met wie de praktijk een verwerkersovereenkomst heeft. Deze verwerkersovereenkomst voldoet aan alle eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.


6. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologiepraktijk Kompas West deelt persoonsgegevens met derden, als dit in het kader van de behandeling (bv een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting noodzakelijk is. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.


7. Doorgifte buiten de EU

Psychologiepraktijk Kompas West geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EU.


8. Bewaren van gegevens

Psychologiepraktijk Kompas West bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

a. er geldt een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar voor medische dossiers na sluiting van het behandeltraject.

b. financieel-administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.


9. Wijzigingen privacystatement

Psychologiepraktijk Kompas West kan dit privacystatement altijd wijzigen, het is daarom verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


10. Rechten, vragen en klachten

U heeft het recht Psychologiepraktijk Kompas West te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk (06-47173617). Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologiepraktijk Kompas West persoonsgegevens verwerkt, kunt u telefonisch contact opnemen, of een brief sturen naar Psychologiepraktijk Kompas West, Weststraat 22, 4315AK te Dreischor. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.